top of page

Rekisteriseloste

Päivitetty 5.10.2021

Eliatek Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Eliatek Oy (Y-tunnus 2202353-7) Riippakoivunkatu 22 20210 Turku

puh. 0442137802 jukka.lahdenvesi@eliatek.fi / www.eliatek.fi

2. Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava rekisteriä koskevissa asioissa

Jukka Lahdenvesi toimitusjohtaja puh. 0442137802 jukka.lahdenvesi@eliatek.fi Riippakoivunkatu 22 20210 Turku

 

3. Rekisterin nimi

Eliatek Oy:n asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään Eliatek Oy:n asiakaspalveluun, asiakkuuksien hoitamiseen ja analysointiin, liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen, suunnittelemiseen sekä asiakasviestintään ja markkinointiin, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. Henkilötietoja käytetään myös laskutukseen liittyvissä asioissa. Eliatek Oy käyttää tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Eliatekin lukuun alihankkijoita. Vastaavasti Eliatek Oy voi toimia asiakkaidensa alihankkijana ja käsitellä tähän liittyen heidän asiakkaidensa tietoja.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot liittyvät rekisteröidyn asemaan ja tehtäviin asiakassuhteessa. Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi, titteli ja toimenkuva, sähköposti- ja muut yhteystiedot sekä hänen työnantajansa tai edustamansa yhteisön nimi ja osoite. Rekisteri voi sisältää myös yritysten ja yhteisöjen yleisiä sähköposti- ja osoitetietoja.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, yritysten, yhteisöiden tai henkilöiden julkistamista omista henkilötietolähteistä. Tietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavien rekisterinpitäjien rekistereistä tai muista vastaavista luotettavista lähteistä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröidyistä tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kohdassa 4 mainituille alihankintayhtiöille perusteltuja tarkoituksia varten.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta, eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueiden ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistetaan, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan ja riittävät turvatoimet otetaan huomioon henkilötietojen käsittelyn turvaamiseksi.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat Eliatek Oy:n tietokannassa, joka sijaitsee lukitussa tilassa ja on suojattu palomuurein, vaihtuvin salasanoin sekä muilla vastaavilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on pääsy vain niillä työntekijöillä, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä rekisteröityjen tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana tietokantaan. Jos tietokoneelle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

 

10. Tarkastus oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on rekisteriin tallennettu. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuna kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle mainittuun osoitteeseen. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle mainittuun osoitteeseen.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedotus-, markkinointi-, ja muut mahdolliset viestit, joita lähetetään asiakassuhteen ylläpitoa varten. Kieltäminen tapahtuu kirjallisena kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus poistattaa tietonsa Kaupallinen toimisto Eliatek Oy:n asiakasrekisteristä. Tietojen poiston vaatiminen tapahtuu kirjallisena kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle.

bottom of page